Zajímavosti

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Obec Přepeře leží ve zvlněné krajině v nadmořské výšce 282 - 319 m.n.m. Jižní část katastrálního území pokrývají lesy malé rozlohy jejichž hranice navazuje na těžební oblast ložiska štěrkopísku s probíhající aktivní těžbou. V jižní části probíhá katastrem ve východozápadním směru silnice II. třídy M/268, která křižuje regionální komunikaci I/16. Silnice I/16 do katastrálního území nezasahuje, ale tvoří důležitou spojnici na trase Mladá Boleslav - Jičín. Východní hranici lemuje z velké části silnice II. třídy M/279. Východní hranice prochází jedním z nejvyšších bodů v krajině v místě nazývaném u sv. Isidora, kde jsou významné rozhledové podmínky i na sever k Českému ráji a hradu Kost. Severní okraj kat. území se dotýká zastavěného území obce Dobšín a Kamenice. Západní okraj k.ú. prochází volnou zemědělskou krajinou.
Zastavěné území obce je lokalizováno v úžlabině,která probíhá severojižním směrem, vytváří tak spádové území pro vznik Přepeřského potoka. Potok začíná v úžlabině nad obcí, probíhá zastavěným územím a v jižní části katastru uhýbá na západ do k.ú. Obruby.
Na pozemcích okolo zastavěného území obce probíhá zemědělská pěstitelská činnost. Zemědělské plochy tvoří vysoké procento ploch v k.ú. proti lesním plochám, jejichž procento je nízké (cca 1%).
Kromě zastavěného území obce Přepeře nejsou v katastrálním území další osady.Řešeným územím prochází silnice II/268, která navazuje silnici I/16 Mladá Boleslav - Jičín. Železnice řešeným územím neprochází.
Nejbližší sousední obcí jsou Obruby na jihu, Dobšín na severu, Malobratřice na západě a Horní Bousov na jihovýchod od Přepeří.
Spádovým sídlem jsou Mnichovo Hradiště, Dolní Bousov a z hlediska nadregionálního významu Mladá Boleslav.

VÝVOJ A HISTORIE OBCE, URBANISTICKÁ STRUKTURA

Historie obce PŘEPEŘE
Nedaleko silnice ze Sobotky do Mnichova Hradiště, skoro na samotných hranicích hejtmanství Jičínského, leží obec Přepeře. Drobné údaje o historii obce Přepeře sahají do roku 1457. Obec Přepeře byla malou vískou, která měla okolo 10-15 stavení. Ale již v roce 1736 je uváděno 40 popisných čísel. Pravděpodobně v obci stála tvrz, která však zanikla.

K povinnostem přepeřských lidí patřila robota na polích, ale i sklizeň konopí a též česání chmele. Ovšem již v 17. století máme doložen zajímavý fakt, že obec nepatřila celá ke Kosteckému panství. Jednu větší chalupu a šest malých drželi Valdštejnové, kteří sídlili v Mnichově Hradišti. 

Tehdy se též respektovalo a uplatňovalo právo na půdu, území, ale též nad všemi poddanými. Bez schválení se nesměl nikdo vystěhovat na jiné panství, ale ani sňatek nemohl poddaný uskutečnit bez svolení vrchnosti. Kostecké panství bylo malým státem s vlastním řádem. Hospodářské výsledky řadily vždy obec mezi bohatší vsi v kraji. Svědčí o tom dodnes mnohé domy, které pocházejí z 2. poloviny 19. století.
První dochovaná kronika je psána od roku 1929 a začíná slovy: Budiž požehnána a od všeho zlého uchována ty rodná vísko má......

Urbanistická struktura
Přepeře mají především obytnou a zemědělskou funkci. Nejstarší a zároveň základní část sídla je položena na komunikaci III/2681, která končí uprostřed obce u prodejny smíšeného zboží a pokračuje k severu jako místní komunikace. Většina objektů v obci je maximálně dvoupodlažní, většinou s tradičním typem sedlové střechy.
Přepeře jsou obec ulicovitého typu s návsí kolem prodejny smíšeného zboží, stavby jsou natočeny svým průčelím do centra obce. Štíty staveb jsou charakteristické pro lidovou architekturu 18. a 19. století. Na centrální návsi je prodejna, budova bývalé školy, památník padlým v 1.sv. válce a dvě vzrostlé lípy.
Na obytné budovy téměř vždy navazují plochy zahrad, které spolu s veřejnou zelení zajišťují vysoký podíl zeleně v sídle.
V zástavbě prochází síť obslužných komunikací a pěších propojení typická pro strukturu venkovského sídla.

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ
Území obce Přepeře se nachází cca 18km od Mladé Boleslavi směrem na Jičín. Krajina je mírně zvlněná. Obec je v úžlabí Přepeřského potoka. Přírodní dominantu tvoří návrší u sv.Isidora.
Lesní porosty v malém rozsahu se nacházejí v jižní části katastru. Sousedí s těžební lokalitou štěrkopísku. Lesy samotné leží taktéž na ložisku štěrkopísku.
Většinu krajiny tvoří zemědělsky obhospodařované pozemky se solitéry křovin krajinné zeleně. Systém keřové zeleně severně od zastavěného území tvoří součást protipovodňové přírodní zábrany proti splavování dešťových vod z polností do koryta Přepeřského potoka zvláště při přívalových deštích. Současný systém přírodních protipovodňových zábran je nedostatečný a při přívalových deštích dochází k přeplnění koryta Přepeřského potoka a jeho rozlivu po obci. V části zastavěného území obce je Přepeřský potok zatrubněn. Dochází k zanášení koryta splavovanou půdou a zhoršování odtokových poměrů.
Klimaticky patří Přepeře do oblasti mírně teplé. Krajina má zemědělsko-výrobní a rekreační charakter. V obci jsou dvě vzrostlé lípy na návsi.

 

 

Adresa:

Obec Přepeře
Přepeře 61
Dolní Bousov
294 04

17. 7. Martina

Zítra: Drahomíra

 

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

135678